علی اکبر کسائیان (عضو هیات منصفه دادگاه مطبوعات) با اشاره به بررسی پرونده نشریه یالثارات در جلسه امروز دادگاه مطبوعات گفت: در جلسه امروز رسیدگی به اتهامات مدیر مسئول نشریه یالثارات، سه مورد اتهامی  شامل افترا، نشر مطالب خلاف واقع و نشر مطالب خلاف عفت عمومی به وی تفهیم شد که پس از دفاع مدیر مسئول نشریه از خود، هیات منصفه وارد شور شد و در هر سه مورد با اکثریت آرا او را مجرم شناخت. همچنین هیات منصفه با اکثریت آرا او را شایسته تخفیف دانست.

وی ادامه داد: در مورد دیگر نویسنده نشریه یالثارات دو مورد اتهامی داشت که شامل افترا و نشر مطالب خلاف واقع بود که در هر دو مورد نویسنده مجرم شناخته نشد اما مدیر مسئول یالثارات در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان به ریاست قاضی محمد کشکولی مجرم شناخته شد.

عضو هیات منصفه دادگاه مطبوعات گفت:‌ قرار بود در جلسه امروز به اتهامات مدیر مسئول نشریه ۹۰ نیز رسیدگی شود که دادگاه با تقاضای استمهال او موافقت و بررسی پرونده این نشریه به آینده موکول شد.